Kerhon säännöt


 

Yhdistyksen nimi on Metal Riders Finland ja sen kotipaikka on Tampere. 


 Yhdistyksen, josta myöhemmin käytetään nimitystä kerho, tarkoituksena ja toimintamuotoina ovat:

 1. parantaa jäsenten moottoripyöräilytaitoja ja oikeaa liikennekäyttäytymistä.

 2. ohjata jäseniä turvalliseen ajotapaan ja neuvoa jäseniä moottoripyörien käytössä ja huollossa.

 3. edistää ammatillista järjestäytymistä Teollisuusliiton edustamilla toimialoilla.  

4. luoda jäsenille mahdollisuuksia vaihtaa mielipiteitä ja kokemuksia moottoripyöräilyä ja       ammattiyhdistystoimintaa koskevista asioista järjestämällä koulutustilaisuuksia, kerhotilaisuuksia, retkiä, kokoontumisajoja sekä tiedottamalla ajankohtaisista asioista.

 5. tarkoituksensa toteuttamiseksi kerho voi ottaa vastaan lahjoituksia, toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia. Kerho voi omistaa ja hallita irtainta ja kiinteää omaisuutta.  
 

Kerhon jäseneksi voi liittyä kuka tahansa Teollisuusliitto ry:n jäsenyhdistyksen moottoripyöräilyä harrastava tai siitä kiinnostunut jäsen tai Teollisuusliitto ry:n työntekijä sekä kuka tahansa moottoripyöräilystä kiinnostunut henkilö, jota kaksi Metal Riders Finland kerhon jäsentä suosittelee jäseneksi. Kerhon jäseneksi haetaan täyttämällä jäsenhakemus. Hallitus hyväksyy uudet jäsenet. Jäseneksi hyväksymisen ja jäsenmaksun maksamisen jälkeen uusi jäsen voi osallistua kerhon tapahtumiin. Jäseneksi pääsy ei edellytä oman moottoripyörän omistamista.  Kerhon kannatusjäseneksi voivat liittyä Teollisuusliitto ry:n jäsenyhdistykset. Kannatusjäsenellä on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Kannatusjäsenmaksun vahvistaa syyskokous.  
 

Jos jäsen omalla käytöksellään loukkaa kerhon sääntöjä ja toimintaperiaatteita, on hallituksella oikeus erottaa jäsen kerhosta.

 

Kerhon hallitus, johon kuuluu kerhon puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja sekä enintään viisi muuta jäsentä, valitaan syyskokouksessa. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus kokoontuu niin usein kuin sen puheenjohtaja tai vähintään puolet (1/2) hallituksen jäsenistä pitää sitä tarpeellisena. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet jäsenistä on paikalla. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Jos äänet menevät tasan, puheenjohtajan ääni ratkaisee.  
 

Kerhon nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja taloudenhoitaja, aina kaksi yhdessä.

 

Kerholla on yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja, jotka valitaan syyskokouksessa. Toiminnantarkastajien toimikausi on kalenterivuosi. Kerhon tilikausi on kalenterivuosi. 


Kerhon sääntömääräisiä kokouksia on kaksi, vuosi- ja syyskokous. Vuosikokous pidetään touko- kesäkuun aikana hallituksen määräämässä paikassa. Syyskokous pidetään kerhon syyskokoontumisen yhteydessä elo-syyskuun aikana.  Kokouskutsu on lähetettävä kerhon jokaiselle jäsenelle jäsenkirjeellä tai sähköpostilla vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.  Lisäksi voidaan pitää ylimääräisiä yhdistyksen kokouksia hallituksen kutsusta tai jos vähintään yksi kymmenesosa (1/10) kerhon jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti vaatii. Nämä kokoukset on kutsuttava koolle samalla tavoin kuin vuosikokous. Kokouskutsussa tulee ilmetä asiakohdat, joita ylimääräinen kokous käsittelee. Ylimääräisessä kokouksessa kerhon puheenjohtaja toimii ensisijaisesti kokouksen puheenjohtajana.  
 

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat.  * Esitellään kerhon vuosikertomus, kuullaan tiliselvitys ja toiminnantarkastajan lausunto ja vahvistetaan tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta.  * Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä edellisen vuoden vastuuvelvollisille.  * Käsitellään muut hallituksen tai kerhon jäsenten esittämiä asioita.  
 
10§

 Syyskokouksessa käsitellään ja päätetään seuraavat asiat.

 * valitaan seuraavalle vuodelle puheenjohtaja

 * valitaan seuraavalle vuodelle hallitus

 * valitaan seuraavalle vuodelle toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja  

* hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio

* päätetään seuraavan vuoden jäsen- ja kannatusjäsenmaksun suuruudesta

* päätetään hallituksen jäsenille maksettavasta korvauksesta

* käsitellään hallituksen tai kerhon jäsenten esittämät muut asiat.  
 
11§

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä ainoastaan kerhon sääntömääräisen tai ylimääräisen kokouksen päätöksellä.  
 
12§

 Jos kerho purkautuu tai se lakkautetaan, sen jäljellä olevat varat luovutetaan Teollisuusliitto ry:lle kohdistettavaksi jäsenten koulutustoimintaan.